Yun Sun

  • Bởi Admin
    22/12/2011
    0 phản hồi

    Về các vấn đề chính sách đối ngoại, quần chúng Trung Quốc hoàn toàn dựa vào truyền thông chính thống để lấy thông tin hàng ngày, Đảng Cộng Sản Trung Quốc và chính phủ đóng vai trò trung tâm trong việc quyết định thông tin nào sẽ đưa ra cho công chúng. Ban tuyên huấn của Đảng Cộng Sản là trung tâm chính trị để giám sát tư tưởng và kiểm duyệt tin tức. Ban này có gần như toàn quyền quyết định về việc quần chúng sẽ đọc và xem gì thông qua việc kiểm soát các nguồn thông tin, ví dụ như Tân Hoa xã và Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Liên quan tới những vấn đề đối ngoại hiện nay có liên quan tới Trung Quốc, Bộ Ngoại giao và Tân Hoa xã cùng phối hợp quyết nội dung và giọng điệu của các bản tin để làm sao chúng đi đúng đường lối chính thống. Về các vấn đề chính sách đối ngoại quan trọng, chẳng hạn như những lĩnh vực quốc tế then chốt hoặc các chuyến đi của lãnh đạo cao cấp Trung Quốc, các cơ sở truyền thông trong nước được yêu cầu phải sử dụng các nội dung chính thức và đường lối chỉ đạo từ Tân Hoa xã. Ví dụ như vào tháng 1/2011 chính phủ đã một mực yêu cầu “toàn bộ hệ thống truyền thông trên cả nước phải sử dụng các báo cáo của Tân Hoa xã về sự nổi dậy ở Ai Cập. Tuyệt đối cấm dịch các bản tin nước ngoài” (1). Trong một vài trường hợp đặc biệt nhạy cảm, chẳng hạn như việc rắc rối trên Biển Đông (nguyên văn biển Nam Trung Hoa – ND) ngay cả chính Tân Hoa xã cũng được yêu cầu chỉ được sử dụng những báo cáo nhận thẳng từ Quốc vụ viện (State Council – ND).