vườn quốc gia Cát Tiên

  • Bởi Mắt Bão
    05/09/2013
    0 phản hồi

    các nhà lãnh đạo cần có một tầm nhìn. Nếu chỉ có lòng tham và sự ngu dốt thì đất nước sẽ rơi vào mọi thảm họa.