Vũ Tú Thành

 • Bởi Admin
  08/06/2018
  4 phản hồi

  An ninh quốc gia là mối quan ngại chính và động lực thúc đẩy đằng sau Dự thảo Luật. Tuy nhiên, an ninh quốc gia và các thuật ngữ liên quan của an ninh quốc gia (ví dụ như thông tin quan trọng về an ninh quốc gia theo Điều 26) không được định nghĩa rõ ràng theo Dự thảo Luật này. Nhiều hành vi bị cấm theo Dự thảo Luật này không phải là các vấn đề về an ninh quốc gia nhưng là các mối đe dọa chung đối với pháp luật và trật tự; tuy nhiên, các vấn đề đó lại đều được xem là các mối quan ngại về an ninh quốc gia và được quản lý và xử lý với cùng mức độ nghiêm trọng.

  Bởi Admin
  08/06/2018
  0 phản hồi

  Luật ATTTM 2015 đã bước đầu đề cập đến bảo vệ và quản lý dữ liệu cá nhân. Rất tiếc là dự Luật ANM không chú trọng đến khía cạnh này mà lại sử dụng yêu cầu về địa phương hóa dữ liệu (điều 26.2.d: Lưu trữ tại Việt Nam đối với thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam và các dữ liệu quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia) như là một công cụ để bảo vệ an ninh mạng chứ không phải bảo vệ dữ liệu cá nhân, vì việc bảo vệ dữ liệu cá nhân cần phải được thực hiện bất kể thông tin đó được lưu giữ ở đâu, không phụ thuộc vào cơ sở lưu trữ vật lý và vị trí địa lý của cơ sở lưu trữ đó.