Vũ Thi

  • Bởi Admin
    31/03/2017
    2 phản hồi

    Nhưng cứ phải để yên xem sao. Đánh chuột bây giờ là vỡ bình, là ta đánh ta. Ta là địch, địch lại là ta. ''Ta với mình tuy hai mà một. Mình với ta tuy một mà hai''... Cái lẽ đời nó vậy nên ta phải hết sức khôn khéo, kiên trì đợi thời cơ. Công an ta thế nào cũng lôi được bọn sâu mọt đó ra ánh sáng, bắt chúng phải kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc, thậm chí có thể cảnh cáo, cách tuột chức những kẻ đã về hưu cho chúng biết thế nào là nhục. Lưới trời lồng lộng, bọn ấy chạy đâu cho thoát.