vô thần

  • Bởi Trà Mạn
    22/03/2015
    5 phản hồi

    Tinh thần con người từ khai thiên lập địa nến nay, đều đi lên từ nhận thức duy tâm là đầu tiên. Và song hành với dòng biến thiên của lịch sử loài người, là luôn có các vị thần thánh cùng đi với chúng ta.