vị thành niên

 • Bởi Hồ Gươm
  15/08/2012
  0 phản hồi

  Về lao động chưa thành niên, có đề cập nhưng chưa thỏa đáng như đã đề cập được số lượng lao động, tuổi, số lao động chưa thành niên tuyển mới 1.532 người số nghỉ việc, số lao động chưa thành niên hiện có, số lao động chưa thành niên xin thôi việc là 583 người… Tuy nhiên, phần khác lại nói đến số lao động được hưởng trợ cấp thôi việc là 358 lao động lại không nói có lao động chưa thành niên hay không?

  Bởi Admin
  01/02/2010
  3 phản hồi

  "Danh sách đen" chưa được công bố nhưng trong đó luật sư bào chữa nói rằng có cả những cán bộ cao cấp của tỉnh, có cả ông NTT (rất có thể là Nguyễn Trường Tộ Chủ Tịch Tỉnh), cán bộ mua trinh nữ sinh, tiền đâu mua? Bằng tiền luơng hay bằng tham nhũng mà có thể chi hàng triệu trong một cuộc vui vẻ? Những cán bộ có đạo đức như thế tại sao lại có đường làm cán bộ? Vì họ có nhân thân tốt chăng? Vì họ là Đảng viên chăng? Câu hỏi xin để các bạn tự suy ngẫm.