Văn Chóe 2

  • Bởi Mắt Bão
    05/09/2013
    1 phản hồi

    Nhiều người đang trông chờ với áp lực quốc tế, TPP có thể là 'cú hich' cho Việt Nam cải tổ nền kinh tế một cách mạnh mẽ và thực chất.