uy quyền

 • Bởi Mắt Bão
  04/10/2013
  0 phản hồi

  Làm người chỉ huy, làm lãnh đạo, nói tóm lại trong thể chế chính trị ở nước ta, khi ai đó có chức danh, người ta thường gọi chung là cán bộ. Làm cán bộ, làm người chỉ huy, người đứng đầu, phải biết cân đối uy tín và uy quyền. Làm cán bộ của đảng, “không phải cứ tự vẽ lên trán hai chữ Cộng Sản” (HCM) thì ai cũng phải nể sợ.

  Bởi Admin
  24/11/2010
  1 phản hồi

  Chỉ cần nêu lên 2 tiêu chuẩn đã thắng lợi bước đầu đạt mức “không có gì” vừa kể, GS Vũ Khiêu đã lột da xát muối tính bất lực và tắc trách của chính phủ, đừng nói tới phạm trù điều hành cả quốc gia, mà ngay cả chuyện điều hành nội bộ, cũng chưa thấy cái chính phủ trầy trật và đầy rẫy sai phạm ở mọi cấp này đã dám kỷ luật một ai.