Tưởng Giới Thạch

 • Bởi Khách
  26/12/2013
  2 phản hồi

  Tóm lại Việt Nam được Thực Dân Pháp trả “độc lập” chính thức bằng Hiệp Định bốn lần và một lần chính thức hứa trả “độc lập” cho Việt Nam vài tháng trước khi Pháp bại trận ở Điện Biên Phủ .

  Bởi Admin
  05/11/2011
  3 phản hồi

  Thấy Tam Dân chủ nghĩa phù hợp nhất nhưng ông Hồ lại nhắm mắt theo chủ nghĩa Mác-Lênin và Mao-ít. Sự thật là ông cũng chưa hiểu rõ nội dung của Tam Dân chủ nghĩa và cũng chẳng có tư tưởng nào ngoài chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối Mao

  Bởi phan vy
  12/09/2010
  0 phản hồi

  Dân tộc Trung Hoa có quyền tự hào chính đáng là một trong số ít những nền văn minh lâu đời nhất hành tinh và có những đóng góp lớn lao vào lịch sử văn minh nhân loại. Không ai phủ nhận điều đó, chỉ tiếc là những người cầm quyền ở đất nước vĩ đại này lại bất chấp lịch sử, và do đó thiếu hẳn viễn kiến đối với tương lai.