tượng Bác

  • Bởi CM
    04/08/2015
    4 phản hồi

    Hai phận người nhỏ bé bên vệ đường, hai trong giữa muôn triệu phận người khốn khổ ở đất nước Việt Nam này và có lẽ sẽ còn nhiều hơn thế nữa chắc cũng chẳng đủ để lương tâm họ động đậy và dừng tay!