Trung Lương

  • Bởi Admin
    10/03/2011
    0 phản hồi

    Trong khi một kiến trúc sư là người biết chính xác cách thức và diện mạo của ngôi nhà mà họ sẽ xây dựng. ĐCS cũng tự cho mình là “kiến trúc sư” xây dựng CNXH nhưng cho đến tận bây giờ, những câu hỏi mang tính cốt yếu về diện mạo của CNXH vẫn chưa tìm được câu trả lời mang tính khoa học thì những lời tuyên truyền kiểu “tiến lên CNXH” càng trở nên sáo rỗng. Họ buộc các bạn phải tin những điều mà ngay chính họ vẫn chưa chứng minh được.