triết học Mac Lê

  • Bởi Sapphire
    12/08/2016
    9 phản hồi

    DL - Bọn sinh viên chúng tôi thường đùa với nhau đọc ngược từ Mác – Lê (*Mác – Lênin) thành “Mê Lác” mỗi khi có tiết học này trên lớp. Bởi đây là môn học giết người không cần dao kiếm, chỉ bằng lý thuyết mà giảng viên có thể ru ngủ hơn 2/3 lớp. Nếu có được sự lựa chọn môn thay thế, tôi tin chắc sẽ có hơn 50 cánh tay giơ thẳng dứt khoát đồng ý thay đổi. Các anh chị sinh viên sắp ra trường cũng đồng tình với tôi vấn đề này.