Trần Trọng Tân

 • Bởi Cát Bụi
  16/09/2014
  9 phản hồi

  Trong công việc viết chân dung nhân vật của tôi, chả có ai là dễ dàng, mỗi người khó một kiểu. Với cuốn sách viết chân dung ông Trần Trọng Tân – một trong những thủ trưởng cũ của tôi, thì giống như “một cuộc đấu” với thời gian. Mà bây giờ nó mới chỉ kịp là bản thảo gửi đến nhà xuất bản. Đó cũng là một điều ân hận.

  Bởi Khách
  02/12/2011
  14 phản hồi

  Ông Trần Trọng Tân còn nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của Đảng được xác định trong hiến pháp, nhưng việc xác định này với những điều kiện rất chặt chẽ. Đảng phải là đội tiên phong của giai cấp công nhân VN, mọi hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật... Nếu Đảng xa rời giai cấp công nhân và nhân dân lao động, không tôn trọng, không phát huy quyền làm chủ của dân thì không còn tư cách là Đảng lãnh đạo.

  Bởi Khách
  30/06/2010
  14 phản hồi

  Tôi đã nghiên cứu trước thấy cương lĩnh Đảng đưa ra Đại hội XI là trở về cái cương lĩnh của Trần Phú là hoàn toàn sai lầm nghiêm trọng. Nói đến giai cấp công nhân hiện nay rõ ràng là họ đi làm đầy tớ, chớ họ không làm chủ xí nghiệp, công ty, quốc doanh. Họ bị bóc lột, đầy đọa hết sức tàn nhẫn. Họ không làm chủ phương tiện sản xuất vậy mà đi nói là: “Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân ư…”? Đây là sự lừa dối to lớn.