TP Hà Nội

  • Bởi Gió Nghịch Mùa
    19/05/2015
    0 phản hồi

    Sau một thời gian ngắn, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch, Thanh tra Thành phố Hà Nội đã có Kết luận số 904- KL/TTTP về việc cải tạo, thay thế cây xanh một số tuyến phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời gian qua. HNMO xin đăng tải toàn văn nội dung của Kết luận thanh tra này: