Tôn Trung Sơn

 • Bởi Khách
  15/06/2015
  0 phản hồi

  Quốc hội của Cộng hòa Trung Hoa, nhận ủy quyền từ toàn thể công dân, phù hợp với lời dạy của Bác sỹ Tôn Trung Sơn để lại khi thành lập Cộng hòa Trung Hoa, và để củng cố quyền lực Nhà nước, bảo vệ các quyền của nhân dân, bảo đảm bình an xã hội và thúc đẩy phúc lợi của nhân dân, theo đây thông qua bản Hiến pháp này, được ban hành trên toàn quốc để tất cả mọi ngươi tuân thủ một cách trung thành và vĩnh viễn.

  Bởi Admin
  29/10/2012
  0 phản hồi

  Về ý nghĩa của hai chữ "chính trị", nói giản đơn, thì "chính" là việc của dân chúng, "trị" là quản lý, quản lý việc của dân chúng thì gọi là chính trị. Lực lượng quản lý công việc của dân chúng là chính quyền. Nay nhân dân quản lý công việc chính trị nên gọi là “dân quyền”.

  Bởi Admin
  05/11/2011
  3 phản hồi

  Thấy Tam Dân chủ nghĩa phù hợp nhất nhưng ông Hồ lại nhắm mắt theo chủ nghĩa Mác-Lênin và Mao-ít. Sự thật là ông cũng chưa hiểu rõ nội dung của Tam Dân chủ nghĩa và cũng chẳng có tư tưởng nào ngoài chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối Mao

  Bởi Hồ Gươm
  12/10/2011
  1 phản hồi

  Tại Việt Nam từ thời đổi mới đến nay, từ cách tổ chức nhà nước cho đển các chính sách kinh tế, đều âm hưởng rất sâu đậm Tam Dân chủ nghĩa, với «giai cấp tiên phong» tương ứng với giai cấp «tiền quán triệt», qua tấm bình phong «tư tưởng Hồ Chí Minh». Điều không thể phản biện, nhân vật Hồ Chí Minh không phải là một nhà tư tưởng, có tầm nhìn xa hiểu rộng như Tôn Văn để có thể lập thuyết như ông này, mà chỉ là một người làm chính trị gặp nhiều thời cơ thuận tiện.

  Bởi tqvn2004
  03/09/2009
  3 phản hồi
  Chủ đề: Lịch sử

  Chủ thuyết của nhà cách mạng Tôn Trung Sơn được gói ghém trong 3 mục tiêu đấu tranh: Dân tộc - (phải) độc lập; Dân quyền - tự do; Dân sinh - hạnh phúc. Các mục tiêu cao cả và bao quát này thích hợp với những nước còn nô lệ ngoại bang hoặc đang bị ngoại bang đe doạ. Do vậy, nó cũng thích hợp với nước ta giai đoạn từ sau 1945.