Thý An

  • Bởi Mắt Bão
    24/12/2014
    1 phản hồi

    Không chỉ học sinh mà nhiều giáo viên cũng “ngán” sao đỏ vì những “phán quyết” của lực lượng này sẽ ảnh hưởng tới thành tích thi đua của lớp, từ đó có thể ảnh hưởng tới lương, thưởng của giáo viên.