thuế doanh nghiệp

  • Bởi Khách
    21/07/2015
    0 phản hồi

    Và ở đây tôi muốn đề cập đến câu hỏi thứ hai. Hiện tại câu hỏi đó rất quan trọng, khi rất nhiều người muốn tăng thuế doanh nghiệp như một cách để đánh thuế vào người giàu và giúp giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách và nợ công. Nhưng, hóa ra, nếu chúng ta đánh thuế doanh nghiệp chúng ta không chỉ đánh thuế riêng người giàu, mà là tất cả mọi người. Đánh thuế doanh nghiệp có nghĩa là đánh thuế tất cả những người sở hữu và đi làm cho nó.