thực dân Pháp

 • Bởi Khách
  07/12/2013
  3 phản hồi

  Chúng tôi nghĩ rằng con người có được tự do thời người nghệ sĩ trong con người ấy mới được phát triển đầy đủ và xứng đáng. Bởi vậy bị ép nén dưới sự đàn áp của Thực dân Pháp, hội họa Việt Nam đã không có cơ tiến bộ. Bởi vậy những người văn nghệ chúng tôi, cùng toàn dân Việt Nam, quyết đứng dậy đuổi bọn thực dân ra khỏi nước Việt Nam, đuổi đến cùng.

  Bởi Admin
  11/04/2011
  2 phản hồi

  Chính quyền thực dân chỉ kết tội hoạt động chống đối bằng vũ trang, không kết tội các hoạt động tuyên truyền. Ngay cả vấn đề vũ trang, chủ trương phải gắn với hành động (chủ trương đã thành hiện thực), thì mới thành tội (xem lại cáo trạng). Những người do ảnh hưởng văn chương tuyên truyền của Cụ mà bạo động thì đó cũng không phải là tội của Cụ. (Xem lại lời tự bào chữa của Cụ và của các trạng sư)

  Bởi tqvn2004
  23/12/2009
  28 phản hồi

  Rõ ràng, vì tính độc lập tự do thái quá của người Việt nên mới nhất quyết phải đánh nhau để giải quyết vấn đề. Vì quyền lợi một số người nên đã bị ngoại bang lợi dụng. Ngày nay, nếu người Việt hiểu và rút ra kinh nghiệm từ nhưng sai lầm vừa kể trên thì mới có thể có hòa bình và phát triển lâu dài được.