ranh vặt

  • Bởi Khách
    22/12/2009
    1 phản hồi

    Theo từ điển tiếng Việt Hoàng Phê, “khôn” là khả năng suy xét để một người tìm ra một cách xử sự có lợi nhất, tránh được những gì có hại đến quyền lợi các mặt của anh ta. Khôn lỏi - ranh ma - láu cá… đều là thực dụng và vụ lợi.