Quang Lâm

  • Bởi Admin
    03/09/2010
    0 phản hồi
    Block-4_01_Ba_Dinh.JPG

    Nhiều lúc tôi cứ suy nghĩ tại sao chủ tịch Hồ Chí Minh, đã từng hoạt động ở Liên Xô trong Quốc tế Cộng sản, lại không viết bản Tuyên ngôn dựa trên các nguyên lý của chính quyền Xô viết để lập ra chế độ XHCN – một chính quyền công nông, chuyên chính vô sản như Liên Xô?