political incorrect

  • Bởi Admin
    06/06/2010
    6 phản hồi

    Đâu mới thực sự là thực tiễn đích thực, đâu mới chính là cái mà lý luận cần phải tập trung và làm rõ, hơn là các hình thức ngụy biện trá hình và tự ru ngủ mình và ru ngủ nhau?