PISA

  • Bởi Diên Vỹ
    06/12/2013
    7 phản hồi

    Ravitch đã dẫn lời bài viết của Keith Baker “Những kỳ thi quốc tế có giá trị gì?” rằng:"Ông nói rằng điều quan trọng nhất trong thành công về kinh tế, văn hoá và kỹ thuật ở Hoa Kỳ là một loại ‘tinh thần’ mà ông giải thích là ‘tính khát vọng, tính tò mò, tính độc lập, và có lẽ quan trọng nhất là sự vắng mặt của việc chuyên chú vào kiểm tra và điểm thi.”