Paul Watzlawick

  • Bởi Admin
    15/04/2011
    3 phản hồi

    Từ tư tưởng có thể được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, nhưng gộp chung có hai phần chính: giả định cơ bản rằng một hệ thống tư tưởng (ý thức hệ) giải thích thế giới theo một quan điểm nhất định, và thứ nhì, nguyên tắc cơ bản, bao gồm tất cả (và vì vậy thường gắn liền với) đặc tính của lý tưởng.