Nguyễn Thúy Anh

  • Bởi Admin
    01/10/2010
    3 phản hồi
    ap_20100930050559786.jpg

    Bút Lông là người thiển cận. Bạn sống bằng nguồn thu từ bán báo bạn mới cần tăng số lượng chứ đồng nghiệp chúng ta, số lượng càng tăng thì thuế nhân dân càng tiêu tốn, vô lối nhất là chúng ta góp phần làm giàu cho mấy ông lang Tàu dùng gói thuốc bắc.