Nguyễn Thiết Hùng

  • Bởi Admin
    21/02/2013
    2 phản hồi
    cnxhtctb.jpg

    Các nước XHCN còn tồn tại được như Trung Quốc, Việt Nam là nhờ cải cách và đổi mới mà cốt lõi là thừa nhận thị trường và cho phép cạnh tranh kinh tế. Tuy vậy các nước này vẫn chưa dám cho phép cạnh tranh về chính trị. Nghĩa là thừa nhận đa đảng. Đa đảng tuy có rối rắm hơn một đảng, nhưng có ưu điểm là đảng nào thoái hóa thì sẽ không được cầm quyền. Nếu là một Đảng thì họ sẽ dùng quyền lực và những phương tiện công cộng để che dấu yếu điểm nhằm bảo vệ vị trí lãnh đạo của mình.