Nguyễn Thể Hiện

  • Bởi Admin
    09/04/2014
    4 phản hồi

    Rồi khi thầy kiến nghị về việc dừng dự án khai thác bauxite tại Tây Nguyên, khi thầy vận động những người khác cùng với thầy và những người khác nữa, đưa ra kiến nghị này bằng một biện pháp ôn hòa, không bạo lực, là thầy đang thực hiện quyền tham dự vào sự việc của đất nước, của cộng đồng. Thầy đã phải trả giá cho việc thực hiện cái quyền ấy.