Nguyễn Mạnh Hưởng

  • Bởi Admin
    30/11/2010
    20 phản hồi

    Quan điểm “quân đội chỉ là của dân tộc” là quan điểm phản động về chính trị và đặc biệt nguy hiểm.