Nguyễn Hữu Đổng

 • Bởi Admin
  08/11/2019
  0 phản hồi

  Khái niệm “thần linh pháp quyền” được Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) nêu ra trong bài thơ “Việt Nam yêu cầu ca” – nội dung chuyển thể từ Bản yêu sách tám điểm của những người yêu nước An Nam gửi Hội nghị Véc-xây (Pháp) năm 1919 – như sau: “Bảy xin hiến pháp ban hành. Trăm đều phải có thần linh pháp quyền” [1, t. 1, tr. 472]. Đã một trăm năm trôi qua, trong đó có hơn 40 năm đất nước hòa bình, thống nhất, nhưng tại sao Việt Nam vẫn chưa có thần linh pháp quyền để bảo đảm các quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của nhân dân? Để hiểu được tại sao như vậy, trước hết cần phải nhận thức rõ tính chất, bản chất, thực chất của “thần linh”, “pháp quyền” và mối liên hệ theo quy luật, hiện thực khách quan giữa chúng.

  Bởi Admin
  26/10/2017
  5 phản hồi

  Hội nghị trung ương 4 khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu ra những biểu hiện “suy thoái về tư tưởng chính trị” của đảng viên. Câu hỏi đặt ra là các đảng viên nào suy thoái, và thế nào là suy thoái về tư tưởng chính trị? Tác giả bài viết này có một vài phân tích khoa học về lý luận, thực tiễn để Bộ chính trị, Ban chấp hành trung ương Đảng, các đại biểu Quốc hội, các nhà khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam nhận thức đúng đắn hơn về thực chất, sự tác hại của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam; đồng thời đưa ra giải pháp cơ bản xây dựng con đường phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh thế giới hiện nay.

  Bởi Admin
  11/10/2017
  13 phản hồi

  Trong khái niệm diễn biến hòa bình, diễn biến là muốn nói đến phát triển theo một chiều hướng nào đó, như bằng bạo lực, chiến tranh hay hòa bình, theo con đường xã hội chủ nghĩa hay chệch hướng sang tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa đều chỉ là các khái niệm bị đánh tráo; tức diễn biến hòa bình là khái niệm không rõ nghĩa, ẩn chứa điều giả dối. Khi chuyển cụm từ diễn biến trong khái niệm diễn biến hòa bình sang phía sau cụm từ hòa bình, thì khái niệm mới (hòa bình diễn biến) lại biểu hiện tính chất nhân văn của con người. Bởi hòa bình là muốn nói đến phát triển trong “hài hòa”, “thanh bình” không có chiến tranh; tức con người mong muốn có hòa bình diễn ra trong xã hội luôn có những mâu thuẫn, biến động khách quan. Trong thực tế, không ai muốn chiến tranh diễn ra suốt hàng ngàn năm nay trên thế giới, hay người Việt Nam chẳng ai muốn chiến tranh cứ diễn ra mãi cho đến tận ngày nay vẫn chưa chấm dứt - đó là chiến tranh “ý thức” hệ giữa những người đi theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa và những người không đi theo xã hội chủ nghĩa. Đây thực sự đang là một bi kịch, thảm họa cho Dân tộc Việt Nam mà nguyên nhân dẫn đến chính là chủ nghĩa xã hội (chủ nghĩa cộng sản) chuyên chính (một đảng) - xã hội trong đó không tồn tại các lực lượng, chính kiến mang tính đối lập khách quan, đồng thời pháp luật không được tôn trọng trong xây dựng và thực thi.