Ngọc Liên

  • Bởi Khách
    06/07/2010
    2 phản hồi

    Tôi là một người dân ở tỉnh Bình Thuận, càm xúc trước việc làm của nhiều bạn ở khắp nơi, nhất là bạn Thanh, nên xin được góp phần viết "HS – TS – VN". Tôi xin gửi những hình ảnh do tôi tự làm và tự chụp. Tôi cũng xin gửi mấy lời cảm xúc dưới đây. Xin nhờ ban biên tập điều chỉnh giùm, nếu có gì sai và xin cho đăng giùm.