nghĩa vụ chính phủ

  • Bởi Sapphire
    28/06/2016
    0 phản hồi

    Minh bạch thông tin là nghĩa vụ của nhà nước, quyền được tiếp cận thông tin là quyền của nhân dân. Không có nhà nước hợp pháp nào lại đi ngược với lợi ích của nhân dân bằng việc không thực hiện nghĩa vụ của mình.