Nam Khánh

  • Bởi deholy
    27/08/2015
    0 phản hồi

    Tiền Phong: Bất đồng về mức tăng lương tối thiểu vùng 2016 đã khiến nhiều cuộc họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia chưa đạt kết quả. Vì sao lại có sự bất đồng quan điểm về cách tính lương?

    Lao động đói khổ