Lý của kẻ mạnh

  • Bởi Hồ Gươm
    28/06/2013
    0 phản hồi

    Đồ tể đã cầm dao phay,/
    Lý sự sai đúng, dở hay làm gì?