lo sợ

  • Bởi Admin
    03/02/2014
    1 phản hồi

    Cá nhân mình, nếu có điều gì để hy vọng, mình hy vọng từ rày trở về sau “Việt Nam mình không mất thêm một tất đất, tất biển nào nữa”. Để con cháu khỏi phải khổ nhọc mơ ước thu hồi.