Linh Tuấn Nguyễn

  • Bởi Admin
    25/05/2014
    48 phản hồi

    Công hàm của thủ tướng Phạm Văn đồng viết riêng cho Tổng Lý Chu Ân Lai hoàn toàn chỉ dừng lại ở thư riêng bàn về "dự thảo" của Chu Ân Lai, hoàn toàn không có cơ sở pháp lý với cả quy cách, nội dung và hình thức.