Le Thu Thi Nguyen

  • Bởi Tình Việt
    18/08/2015
    0 phản hồi

    Đối với nhiều người đây là một thách thức, nhưng tôi cho đó là một cơ hội để Việt Nam chứng tỏ rằng tăng cường năng lực đề kháng trước biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh là vấn đề nghiêm túc. Cần phải duy trì đà tiến hiện nay. Dự án đổi mới cây cà phê sẽ giúp Y Cham và các chủ trang trại cà phê khác cải tiến kỹ thuật canh tác, và trước hết là cách sử dụng nước tiết kiệm trong các đồn điền cà phê.