LATD

  • Bởi Admin
    07/06/2015
    0 phản hồi

    Tôi nói thẳng với đồng chí luôn, đã có thần kinh nghiệm nên tôi đéo sợ sai nữa. Có thần kinh nghiệm trợ giúp tôi sẽ đưa Việt Nam đi lên sánh vai với các cường quốc 5 châu, kể cả Mẽo!