Josep Tuat

  • Bởi Admin
    10/07/2016
    4 phản hồi

    Bạn phải biết, chính quyền tồn tại là vì xã hội cần đến một thực thể để đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng của luật pháp. Xã hội cần họ như một ông chủ cần thuê một người về quản lý. Tự bản thân người quản lý không làm ra của cái vật chất, người đó cũng không tạo ra luật lệ để quản lý, và hơn hết người đó chỉ là một người được trả lương, tức là được ông chủ nuôi sống. Chính quyền cũng vậy, họ tự thân không hề tạo ra của cái vật chất, tệ hơn nữa họ là thực thể tiêu thụ khá nhiều nguồn lợi phẩm mà xã hội đã làm ra. Chính quyền cũng không phải là người tạo ra xã hội, chính họ mới được xã hội tạo ra và được trả lương. Lẽ nào người thợ điêu khắc lại đi biết ơn cái bức tượng mình làm ra sao? Lẽ nào ông chủ lại biết ơn người làm thuê sao?