John Perkins

  • Bởi Admin
    10/10/2010
    1 phản hồi

    Nhưng tại sao những điều phi lý trong các dự báo ảo, trong những nghiên cứu bánh vẽ đó lại vẫn dễ dàng được chấp nhận? Bởi vì lợi ích thực sự nằm sau những dự án xây dựng các khu công nghiệp, nhà máy điện, sân bay, và có lẽ là cả tàu cao tốc nữa, thuộc về các quốc gia cho vay, và số ít, rất ít trong số những người được vay. Trong khi trách nhiệm trả nợ lại thuộc hoàn toàn về dân chúng.