Hoàng Tư Giang

  • Bởi Admin
    26/05/2018
    2 phản hồi

    Điều rất đáng quan tâm là chênh lệch về năng suất lao động giữa Việt Nam với các nước vẫn tiếp tục gia tăng, tức về số tuyệt đối, có nghĩa mức độ tụt hậu của chung ta tiếp tục tăng. Thí dụ, chênh lệch mức năng suất lao động của Singapore và Việt Nam tăng từ 115.087 USD năm 2006 lên 131.333 USD năm 2016; tương tự, của Lào từ 220 USD lên 1.422 USD trong cùng giai đoạn.