Hoàng Minh

 • Bởi Hồ Gươm
  18/01/2012
  3 phản hồi

  Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam cần có một cuộc cách mạng xã hội thực sự với phạm vi rộng lớn. Một cuộc cách mạng xuất phát từ các tầng lớp nhân dân, đấu tranh cho quyền lợi trực tiếp của người dân, đó là: Tự do, dân chủ, nhân quyền và ấm no hạnh phúc. Từ đó sẽ tiến tới xây dựng một xã hội Việt Nam mới với nền tảng dân chủ và nhân bản.

  Bởi Hồ Gươm
  18/01/2012
  0 phản hồi

  “Dân chủ hóa xã hội là một nhu cầu khẩn thiết của đất nước. Dân chủ cũng là yếu tố xã hội có và đủ để Việt Nam có thể vượt ra khỏi tình trạng khủng hoảng mọi mặt hiện nay, để có thể phát triển được một cách bình thường và nhanh chóng”.

  Bởi Hồ Gươm
  19/10/2011
  2 phản hồi

  “Dân chủ là một quan niệm tổ chức xã hội có khả năng đáp ứng nguyện vọng của đại đa số nhân dân, và ngăn ngừa những khuynh hướng lạm dụng quyền thế, bạo lực hay chuyên chế lãnh đạo của một cá nhân, một đảng phái hay một thế lực liên kết chính trị” *

  Bởi Hồ Gươm
  10/10/2011
  9 phản hồi

  “Trong cuộc đấu tranh này, bom đạn sẽ được thay thế bằng lý trí, tình thương và kiến thức. Bởi lẽ đây là một cuộc đấu tranh ôn hòa và nhân bản – một cuộc đấu tranh quyết liệt với thành phần độc tài, tham ô nhưng nhất quyết không để cho một thành phần dân tộc nào trở thành nạn nhân của chế độ mới.”