Hoàng Đào

  • Bởi Admin
    08/06/2018
    0 phản hồi

    Đáng lẽ, nhóm số 1 phải tận dụng tối đa phân tích của các chuyên gia, làm cho mọi người hiểu rõ về dự luật và chống lại nó dựa trên lý tính. Các nhóm cảm tình viên của Đảng có thể dễ dàng phản bác một số lập luận sai lầm nhưng chúng tuyệt nhiên im lặng trước những phân tích của các chuyên gia.