F-22

  • Bởi tqvn2004
    23/03/2009
    0 phản hồi
    weapsb101.jpg

    Không giống như trong khu vực dân sự, kinh doanh quốc phòng không hoạt động dựa trên một thị trường tự do. Trong một thị trường tự do, chúng ta có người mua và người bán, và giá cả và lợi nhuận được quyết định dựa trên sự trao đổi được thỏa thuận về rủi ro (risk) và cơ hội (opportunity) giữa các bên.