đồi bại

  • Bởi Mắt Bão
    03/06/2014
    2 phản hồi

    Kể từ thời nhà Lý có chuyện Lý Thường Kiệt đem quân đánh úp chau Ung và châu Khiêm thì Đai Việt ta đã bị Hán tăc xâm lăng cưỡng chiếm một phần lớn lãnh thổ và Hán hóa một phấn lớn dân tộc. Rõ nhất là hai tỉnh bây giờ Trung Quốc gọi là tỉnh Quang Đông và Quang Tây trước đây là của Đại Việt. Bà Trưng bình định 55 thành trì của Tô Định phần nhiều là ở hai tính này. Thực tế đến nay đền thờ Bà Trưng ở hai tỉnh đang thuộc về Tầu Cộng này đến thờ hai Bà có thể còn nhiều hơn đến thờ ơ nước Việt Nam bây giờ.