Đinh Trường Hinh

  • Bởi Admin
    13/06/2018
    1 phản hồi

    Có nhiều người (kể cả ông Bộ Trưởng Kế Hoạch Đầu Tư) đã cho rằng nhất thiết nên lập ra các đặc khu kinh tế để thử nghiệm các ý tưởng cải cách kinh tế trước khi đưa ra thực hành cho toàn nền kinh tế. Điều này phát xuất từ nhiều ngộ nhận. Ngộ nhận thứ nhất là nước láng giềng Trung Quốc (TQ) đã làm vậy và đã thành công. Điều ngộ nhận thứ hai là Việt Nam đang cần thêm đầu tư càng nhiều càng tốt. Và điều ngộ nhận thứ ba là các đặc khu kinh tế này sẽ đem lại lợi ích về kinh tế như tăng trưởng GDP, tạo công ăn việc làm cho người dân, vv… Bài viết nầy nhằm tóm tắt những điểm sai trong lập luận này.