Ðiều 88

  • Bởi Admin
    14/09/2015
    18 phản hồi

    Chủ tịch Quốc hội cũng nêu ra thí dụ về tội “tuyên truyền chống phá nhà nước” và yêu cầu phải nói rõ các hành vi thế nào là chống phá nhà nước?