David Landes

  • Bởi Admin
    25/06/2015
    0 phản hồi

    Thành công thực sự không bao giờ là một sự tình cờ. Người thành công có một văn hóa tiến bộ kết hợp với sự ham học hỏi và vận dụng liên tục.