đằng sau quay

  • Bởi Admin
    12/09/2010
    0 phản hồi

    Nếu thế thì có nên kiến nghị bỏ động tác “Đằng sau quay” trong hệ thống các động tác của Điều lệnh đội ngũ QĐNDVN không, đồng chí nhà báo?