chế độ chính trị

 • Bởi Sapphire
  07/01/2015
  0 phản hồi

  Chế độ chính trị thể hiện cách tổ chức các cơ quan trong một Nhà nước nhất định. Mỗi chế độ chính trị đều có các quan điểm khác nhau về chủ quyền, về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân, về các nguyên tắc mà nhà lãnh đạo phải tuân theo. Chế độ chính trị quy định nhiệm vụ của các cơ quan công quyền và định hướng các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội. Chế độ chính trị phản ánh các đặc điểm cơ bản của toàn bộ hệ thống hành chính của mỗi nước.

  Bởi Khách
  22/06/2011
  0 phản hồi

  Và đến những ngày này, sự động viên, thừa nhận, phát huy lòng yêu nước của toàn dân được cân nhắc, xử lý, chế tài trong toan tính lợi hại với an toàn chế độ chính trị; việc biểu tình yêu nước của dân, vốn được xem là con sóng ngầm trong lòng dân tộc, nguyên nhân của mọi thắng lợi của cách mạng như đã ghi trong các văn kiện, trong giáo khoa lịch sử, lại được gọi là tụ tập, như chuyện của một đám trẻ con ham vui và hiếu kỳ.