Cấm in tài liệu Trung Quốc

  • Bởi Sapphire
    21/02/2016
    4 phản hồi

    Việc bắt chủ cơ sở fotocopy cam kết không photo in ấn các tài liệu liên quan tới Biển Đông và các vấn đề chính trị liên quan tới Trung Cộng không những vi phạm pháp luật mà còn làm hại cho chủ quyền của Việt Nam.