cách mạng hoa cải

  • Bởi Khách
    05/02/2012
    22 phản hồi

    Cái gì đến nhất định nó sẽ đến. Việt Nam không văn minh được như châu Âu nên chắc chẳng thể có Nhung với Cam. Dân Việt Nam trải chiến tranh quá nhiều, bị hứa hão, lừa dối quá nhiều nên không thích tham gia chính trị, cũng khó có Mùa Xuân, Hoa Nhài như xứ Ả rập. Nhưng không vì thế mà Việt Nam không có cách mạng dân chủ tiến bộ mang tên hoa. Cách mạng dân chủ tiến bộ ở Việt Nam có thể gọi là cuộc Cách Mạng (súng) Hoa Cải.